Registered Member Login:
Üye değil misin? Kayıt olunuz today!
Bugünki MesajlarForumları Okundu Kabul Et
subliminal telkin cd

Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?

 Serbest Kürsü ve  Hayat Soruları   Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? Konusunu hayatimdegisti.com Konuğumuz olarak inceliyorsunuz hayatimdegisti.com sitemizde yaşamınızı hemen degistirecek bir cok telkinli hipnoz mp3 vardir tesaduf eseri de buradaysanız mutlaka inceleyiniz üst link portal tıklayınız 1 . Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun hastalık izini başlıklı 105 inci maddesinde "Memurlara ...

ayrıca bu konularda arama yapan konuklarımız var   Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? telkin cd indir izle İstanbul Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? nerededir kimdir Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? çekirdek inanç temizliği İzmir bursa Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? hipnoz Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?olumlama seminerleri eğitimi çaresi tedavisi Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? hakkında bilgi bilinçaltı telkin cd telkin mp3 Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? kuantum düşünce kitap haberiUyarılar

Hayat Soruları Yaşamla ilgili sorular merak ettikleriniz cevapları nedir ne değildir


Reklam Alanı

Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?

Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 29-12-2008, 04:57 AM   #1 (permalink)
Albay
 
Üyelik tarihi: Dec 2008
Mesajlar: 432,619
Tesekkür: 0
429 Mesajinıza toplam 518 kez İyi ki varsın demişler.İyi ki varsınız iyi ki varız.
bluemoon24 is an unknown quantity at this point
Standart Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun hastalık izini başlıklı 105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine,

aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,izin verilir.Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik

hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere

öncelikle atanırlar.Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır." ve

iyileşme halinde göreve dönüş başlıklı 106 maddesinde "105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu

(Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar." ve raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik başlıklı 107 nci maddesinde de

"Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarının

mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir." hükümleri yer almaktadır.

Anılan 107 nci madde hükmü uyarınca Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik 30.12.1980 tarih ve

8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 6.2.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin Hastalık İzni Süreleri başlıklı 3 üncü maddesinde "Hastalık raporlarında;a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 nci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,b) Tek hekim 20 güne kadar,c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar,d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar,Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların

geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur." denilmektedir.

Hastalık izninin sonunda iyileşmeme hali başlıklı 4 üncü maddesinde de "3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine

kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların

müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek

hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır."hükmü yer

almaktadır.

Ayrıca mezkur yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde ise "Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca

tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan

ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 ncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de gözönünde bulundurulur."

ve

"Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık

izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle,

özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri

Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez." yer alan hüküm uyarınca tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinde

belirtilen sevk zincirine uyulması ve bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uyulması halinde hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi zorunludur.

Sevk zincirinin açık bir şekilde yeniden tespiti hususunda daha önce yayımlanan http://www.memurlar.net/haber/30189/ habere bakılabilir.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca tek hekimden 10 gün hastalık raporu alan devlet memurunun bu 10 gün sonunda iyileşmemesi halinde yeniden usule uygun olarak Hasta sevk Kağıdı almak suretiyle muayene

ve tedavi olması, bunun sonucunda da tek hekimin 20 güne kadar hastalık raporu vermesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Ancak burada şöyle bir nüans vardır. Bu kişi daha önce 10 günlük

bir rapor almış ve bu 10 günün sonunda iyileşemiştir. Bu nedenle tek hekim ancak 10 gün daha verebilir. Tek hekimin 11 gün rapor vermesi halinde bu raporun kurula gitmesi gerekmektedir. Ancak, hekimlerin

önceki raporu bilmeleri mümkün olmadığından, bu durumu kişiler takip edecektir. Aksi takdirde rapor hastalık iznine çevrilemez.
Tek hekimden alınan raporların toplamı 40 günü geçmesi halinde raporun

İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

Sorumuzdaki sorun her iki yönetmelikde de belirtilmeyen hasta sevk evrakının hangi amir tarafından düzenlenmesi gerektiğine ilişkindir. Bu da kurumların bir iç meselesidir. Kurumlar yayımlamış

oldukları genelgeler ile bunları düzenlemiş olmaları halinde buna riayet etmeyen memur hakkında farklı uygulama yapılmasının mümkündür. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

ve Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usule uygun alınmış olan hastalık raporlarının usule aykırılığından söz edilemez. Devlet memuru hastalık

raporuna istinaden kullandığı hastalık raporunu bitirmesini müteakip iyileşmemesi halinde yeniden sevk almak suretiyle muayene ve tedavi olabileceği gibi doktorun vereceği hasta raporuna istinaden hasalık

izni de kullanabilir.

Kaynak: memurlarnet


Okuduğunuz için teşekkürler! Ben Atakan, burası Çekirdek Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık .2000 yılında ses kayıdı yaparken mikrofonda bir arıza olması sonucu Ritmotrans Telkin Yöntemini geliştirdim.Boğaziçi Üniversitesi Mezunuyum ve Türkiye'de ilk Subliminal Telkin Uzmanıyım.Şimdiye kadar 10 yılda bir milyon üzerinde kişi telkin cd lerimi indirip faydalandı.Eğer denemek isterseniz bu siteden ücretsiz telkin cd indirebilirsin. hayatimdegisti.com

bluemoon24 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Offline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?

 Serbest Kürsü ve  Hayat Soruları   Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? Konusunu hayatimdegisti.com Konuğumuz olarak inceliyorsunuz hayatimdegisti.com sitemizde yaşamınızı hemen degistirecek bir cok telkinli hipnoz mp3 vardir tesaduf eseri de buradaysanız mutlaka inceleyiniz üst link portal tıklayınız 1 . Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun hastalık izini başlıklı 105 inci maddesinde "Memurlara ...

ayrıca bu konularda arama yapan konuklarımız var   Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? telkin cd indir izle İstanbul Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? nerededir kimdir Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? çekirdek inanç temizliği İzmir bursa Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? hipnoz Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?olumlama seminerleri eğitimi çaresi tedavisi Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? hakkında bilgi bilinçaltı telkin cd telkin mp3 Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür? kuantum düşünce kitap haberi
WEZ Format +3. Şuan Saat: 01:45 AM.Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1