Hayatimdegisti.com kişisel gelişim ritmotrans telkinli Cd'leri

Hayatimdegisti.com kişisel gelişim ritmotrans telkinli Cd'leri (http://www.hayatimdegisti.com/forum/index.php)
-   Gerçekten Bırakmak İstiyor musunuz? (http://www.hayatimdegisti.com/forum/gercekten-birakmak-istiyor-musunuz/)
-   -   Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up (http://www.hayatimdegisti.com/forum/gercekten-birakmak-istiyor-musunuz/1368-sigarayi-birakmayi-istemekten-vazgecmeyin-dont-give-up-giving-up.html)

etf 13-06-2007 10:08 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Başlamak başarmanın yarısıdır derler. Siz başladınız ve artık başardınız. Sizi şimdiden tebrik ediyorum.
Alışkanlıklar dağlar gibidir;nasılki dağların yeri değiştirilemezse alışkanlıklardan vaz geçmek o kadar da zordur. Tek fark ki insan bunu başarabilecek tek varlıktır. Şöyle düşünelim hem kutupta hem de afrika sıcağında yaşan bir varlık var mıdır? Var sadece insan. İnsanın adepte olamayacağı koşul/şart yoktur. Sorun sadece zaman meselesidir.
Yılmayın ve ümtsizliğe kapılmayın. Başka arayışlar içine girmenize de gerek yok (nikotin bandı, sakız, ilaç gibi) Çünkü güç sizin içinizde. Bu gücü kullanın ve siz kullandıkça daha da güçlenecektir.
Tekrar tebrik ediyor canı gönülden başarılar diliyorum...

Sevgi ve saygı ile....

hayalayaz 13-06-2007 12:20 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
sabah sekiz buçuk uyandım..şuan saat 12'17 kaç saat oldu saymadım. saymıycamm, hani sigara krizi vur kaç yaparmış'ya şuanda kendimi kum torbası gibi hissediyorum..içmiycem seni u....başladım çok yeni hiç duyulmamış vede yakası açılmamış küfürler üretiyorum..ve karar verdim bu küfürleri yazıp bastırıp kitap yapıcam..

etf 13-06-2007 12:22 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Alışkanlıkların değişimi için alınan kararlar ani veya birden bire oluşan şeyler değildir. Hani duyarız bazan bir anda sigarayı veya alkolü bıraktı bir daha içmedi diye. Bence bunlar yalandır. Biraz abartılı oldu galiba kısmi doğrudur. Neden kısmi çünkü bu karar görünen buzdağıdır sadece. Kararın uygulama sfhasına geçmesine kadar belirli bir süreç gerektirir. Aynı bir tohumun toprağa düşmesi gibi. Önce thum çatlar büyür ve topraktan dışarı çıkar. Sonra büyümeye devam eder. Gelişme safhasını tamaladıktan sonra olgunlaşır ve meyve vermeye başlar.Düşünceler de aynı bir tohum gibidir. Olgunlaştıktan sonra meyve vermesi kolaydır yani düşüncelerin uygulanması fiile dönüşmesi kolaydır.
Siz bırakma kararı almanız belkide sizin için 1 ay 1 yıl hatta yıllar almış olabilir ama bugün bu kararınız olgunlaşmış ve fiile dönüştü. Bundan sonrası sizin için kolay artık. Çünkü kararın olgunlaşma sayhası zor ve uğraş gerektirir siz bunu zaten aştınız.
Başaracağınıza inancım çok büyük ve sizde istek fazla. Çekim yasasını hatırlayın...
Hatta "içsel konuşmanın gücü" isimli kitabı okuyun ve içsel konuşmanın önemini düşünün...

Sevgi ve saygı ile...

hayalayaz 13-06-2007 12:39 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
atakan bey müzik için teşekkürler 24 saat non stop dinliycem,birde telkin içeriklerini vermeniz mümkünmü? subliminal mind için teşekkürler.

hayalayaz 13-06-2007 01:43 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
kum torbalığından başka bir şeye terfi ettim şu anki halin adını bilmiyorum.AMA SİGARA İÇMEDİM..İÇMEYEDE NİYETİM YOK...SADECE 24 SAAT...ONDÖRT SAATİ GEÇTİ BİLE NON STOP ÇARŞAMBACILARI DİNLİYORUM.

hayatimdegisti 13-06-2007 02:36 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Alıntı:

hayalayaz Nickli Üyeden Alıntı
atakan bey müzik için teşekkürler 24 saat non stop dinliycem,birde telkin içeriklerini vermeniz mümkünmü? subliminal mind için teşekkürler.

New age olan sigara telkininin içeriğinde aşağıda yazili metnin türkçe olan kisimlari vardir...
Stop Smoking Session IFirst of all, you are aware that we have already completely uncovered the underlying cause of your compulsive smoking habit. You no longer feel the compulsion to smoke at all. We are now only dealing with a habit pattern -- the hollow shell of your original problem.

Her þeyden önce, bastýramadýðýn sigara içme alýþkanlýðýnýn altýna yatan nedenleri tamamiyle gün ýþýðýna çýkardýðýnýn farkýndasýn. Bundan böyle sigara içme gibi zorunluluk hissetmiyorsun. Þu an sadece bir alýþkanlýk modeliyle uðraþýyoruz – sadece senin asýl probleminin boþ kabuðuyla uðraþýyoruz.

Habits can be broken as easily as they are created. One of the ways to do that is to make you aware of your smoking. From the very moment you reach for a cigarette, you will be extremely conscious of what you are doing. If you light it and start to smoke, you will be unusually aware of every moment of the time you are involved in smoking that cigarette. The main reason you have continued to smoke is because you are doing it unconsciously -- you have not really been aware of what you were doing. But now you are. Each time you reach for a cigarette, you attention will be drawn to that cigarette and focus uncomfortably upon it. When you are aware of what you're doing, you are no longer in the unconscious habit. You already have no need to continue smoking; you know that. So this will be easy and effortless. There will be none of the struggle and fight with will power you may have experienced in the past, no guilt of smoking as you do it. The awareness may make you annoyed with smoking, disgusted and bored by it. You may even want to put the cigarette out when you are only half-finished.

Alýþkanlýklar, nasýl kolayca edinilebiliyorsa, ayný kolaylýkla yok edilebilirler. Alýþkanlýðý yok etmenin bir yolu, senin sigara içtiðinin bilincinde olmaný saðlamaktýr. Bir sigara yakmak için sigaraya uzandýðýn her dakika ne yapmakta olduðunun farkýnda olacaksýn. Sigarayý yakýp ve içmeye baþlarsan, sigarayý içerken bulunduðun her an ne yapmakta olduðunun farkýnda olacaksýn. Sigaraya içmeye devam etmendeki ana neden onu bilinçsiz bir þekilde yapmandýr. Ne yaptýðýnýn gerçekten farkýnda deðildin. Fakat þu an farkýndasýn… Sigaraya uzandýðýn her an, ilgin sigaraya doðru yönelecek ve sigaraya odaklanacaksýn. Ne yaptýðýnýn farkýnda olduðundan, artýk bilinçsiz bir alýþkanlýðýn içinde deðilsin. Zaten sigaraya içmeye ihtiyacýn yok, bunu biliyorsun. Bu yüzden bu çok kolay ve zahmetsiz olacak. ----------- Ne yaptýðýný farkýnda olmak senin sigaraya içmekten sýkýlmana ve nefret etmene sebep olacaktýr. Ne yaptýðýnýn farkýnda olduðundan belki de sigaranýn tam yarýsýndayken sigaraný söndürmek isteyebilirsin.It will not taste as good as it used to. You simply will not wish to continue. You have already made up your mind. You have found the reason you smoke and you have already made up your mind -- a final decision to stop smoking altogether. You have already made up you mind to stop smoking altogether. You have already made up you mind that you are going to stop now, not tomorrow, not the next day, but you are going to stop this very moment. You have made a final decision to stop smoking.

Artýk sigaranýn tadý eskiden olduðu gibi güzel gelmeyecek. Basitçe sadece sigara içmek istemeyeceksin. Zaten düþüncelerini düzenledin. Sigara içmenin nedenini buldun ve düþüncelerini düzenledin – son kararýn: SÝGARAYI BIRAKMAK! Düþüncelerini düzenledin ve sigarayý býrakmaya karar verdin. Düþüncelerini düzenledin ve sigarayý ÞÝMDÝ býrakamaya karar verdin, yarýn veya ondan sonraki gün deðil, Sigarayý þu anda býraktýn. Son kararýn: SÝGARAYI BIRAKMAK!

You want to stop smoking as of this very minute. You know why you want to. Think about that reason. Form it clearly in your mind. Think about the problems smoking causes. You have no need of smoking because of that, you are giving it up. You're giving up coughing; you're giving up pain; you're giving up trouble; you're giving up all the things you don't want, including smoking. You are giving up the things you don't want in order to get the things you do want: relaxation, rest, a feeling of security, happiness.

Þu andan itibaren sigarayý býrakmak istiyorsun. Sigarayý neden býrakmak istediðini biliyorsun. Bunu beyninde net bir þekilde belirledin. Sigara içmenin neden olduðu problemleri düþün. Sigara içmeye gereksinim duymuyorsun bu yüzden sigara içmeyi býraktýn. Öksürmeyi býraktýn, acýyý býraktýn, sýkýntýlarý býraktýn; istemediðin her þeyi býraktýn, sigara içmeyi de… Ýstediðin þeylere ulaþmak için istemediðin þeyleri geride býraktýn – rahatlýða, güvene, mutluluða ulaþmak için…

You will forget about cigarettes altogether. You have no need to buy them because you have no need to smoke them. Consequently, your purchase of cigarettes will immediately cease. And should you perhaps accept a cigarette without realizing it, you will immediately be aware of it and will be overcome with an uncontrollable compulsion to break it in two as soon as it enters you hand. Whenever you touch the cigarette, you will instantly break it in two. It will remind you of all the bad things you're giving up and all the good things that are in store for you. You realize how much greater the proportion of good you are receiving is than the portion of bad you are giving up. It will seem as small thing to you to give up smoking, considering the tremendous benefits you will be receiving for giving it up. It is easy to give up things you don't like. And you don't like to smoke.

Sigara hakkýndaki her þeyi unutuyorsun. Sigara içmeye ihtiyacýn olmadýðýnda sigara almaya da gerek duymuyorsun. Sonuç olarak, sigara satýn almayý býraktýn. Eðer farkýnda olmadan bir sigara ikramýný kabul edersen, derhal ne yaptýðýnýn farkýnda olacaksýn ve sigarayý ikiye parçalamak için kontrol edilemeyen zorunluluðun üstesinden geliyorsun. Sigaraya dokunduðunda hemen onu parçalayýp atýyorsun. Sigara sana vazgeçtiðin bütün kötü þeyleri ve senin için olan bütün iyi þeyleri hatýrlatýyor. Sigaraya býrakmandan ötürü eline geçen iyi þeylerin, kötü þeylerden çok daha fazla olduðunun farkýna varýyorsun. Sigarayý býrakmanýn saðladýðý devasa yararlarýn yanýnda sigarayý býrakmak senin için çocuk oyuncaðý. Sevmediðin þeylerden vazgeçmek çok kolaydýr. Ve sen sigara içmeyi sevmiyorsun.You will begin to feel proud of yourself, very proud. You will find it easier to conquer other habits. It makes it easier for you to conquer life in general. It fills your ego, making you self-confident, self-assured and self-reliant.

Kendinle gurur duymaya baþlýyorsun, kendinle çok gurur duyuyorsun. Diðer alýþkanlýklarýnla mücadele etmek artýk daha kolay. Genel olarak yaþamla mücadele etmek artýk senin için daha kolay. Bu duygu benliðini dolduruyor, seni kendine güvenen, özsaygýlý biri haline getiriyor.

You will keep a record in the beginning of your progress. Every single day, you will remind yourself how successful you have been as an abstainer. How many days, how many weeks and months you have been an abstainer and how wonderful it has made you feel. You will continue to keep this record and it will encourage you and fortify you as a tangible record of your success. And soon you will no longer feel the need to keep such a record because you will know that you are an abstainer permanently. That this record will go on unblemished for the rest of your life.

Ýlerlemenin baþýndan itibaren kayýt tutuyorsun. Her gün kendine sigarayý býrakmak konusunda nasýl baþarýlý olduðunu hatýrlatýyorsun; kaç gündür, kaç haftadýr ve kaç aydýr aðzýna sigara sürmediðini ve bunun seni ne kadar mutlu ettiðini hatýrlatýyorsun kendine. Bu kayýtlarý tutmaya devam ediyorsun ve bu seni cesaretlendiriyor ve kuvvetlendiriyor. Ve sonunda artýk bu kayýtlar tutmaya ihtiyaç duymuyorsun çünkü; artýk aðzýna sigara sürmediðinin farkýndasýn. Bu kayýt hayatýnýn geri kalanýnda lekesiz olarak devam ediyor.

You already know that no habit is stronger than the power of you mind which created it in the first place. It is now you versus tobacco. You will easily win for you are stronger. Your have patience, great patience now, perseverance, great perseverance, calm and relaxed determination. Nothing can shake it. You will go on patiently day to day. Every day will be a success. You will become accustomed to success. And soon that feeling of success will be far more important to you than any habit could possible be.

Hiçbir alýþkanlýðýn düþünce gücünden daha güçlü olmadýðýný biliyorsun. Tütün ve sen karþý karþýyasýn. Güçlü olduðundan sen kazanacaksýn. Þimdi sabýrlýsýn, büyük sabýr gösteriyorsun, azimlisin, soðukkanlýsýn ve rahatsýn. Bunu hiçbir þey sarsamaz. Baþarýya alýþýyorsun. Ve baþarma hissi senin için olabilecek her türlü alýþkanlýktan daha önemli bir hale geliyor.

kadirayvaz 13-06-2007 04:03 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
102.Türk büyüğü,karizmatik Lerzan Süpersin süper.

25emel 13-06-2007 09:48 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
arkadaşlar ya harika gidiyorsunuz... büyük hayranlıkla izliyorum sizi 44

25emel 13-06-2007 09:52 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
[youtube=425,350]8VeUwou2nyU[/youtube]

25889 25889 25889 25889
ohh ohh uy897 ben bu işe oldu gözü ile bakıyorum harikasınız eglenmeye basladım bile 44
uy897 uy897 uy897

25emel 13-06-2007 09:58 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
[youtube=425,350]nXp6oTYL5GE[/youtube]

gulensmiley gulensmiley

25emel 13-06-2007 09:59 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
[youtube=425,350]ZfVvSH9UyuA[/youtube] . f678h

25emel 13-06-2007 10:00 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
[youtube=425,350]ntrRgAyrZ5M[/youtube] 956k 956k 956k

BURCU GELEGEN 13-06-2007 10:43 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor thumbsanim

hayalayaz 14-06-2007 12:43 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
tam 24 saattir sigara içmiyorum...benim günüm kolay geçmedi...ama inat ettim içmedim..bu sersem kafayla hayatımda dikip dikebileceğim en güzel elbiseyi diktim kendime..düğünde giyecem şan olsun bana ve memlekete..hayatımın en zor günlerinden birinde yarattığım bir güzellik olduğu için, çok değerli ve hatırası her daim kıymetli olacak kıyafetimin..hiç açılmamış bir paket sigaram vardı..ilk önce kendime pek bi güvenliydim gözümün önüde duruyordu..kendimi kum torbası gibi hissetmeye başladığım anda gözümün önünden kaldırdım..don kişotluğun alemi yok dedim..akşama kadar dikişle uğraştım ..bilgisayarım sizlere ömür..şu anda ablamın bilgisayarında yazıyorum..yeni hard disk alınana kadar bu pc yi boş buldukça giricem siteye...ben sigarayı bıraktım artık ..gelecek günlerin bu günden kolay olacağını düşünüyorum...lerzanım kendimi ve seni tebrik ediyorum..inşallah diğer arkadaşlarda içmemişlerdir..tüm çarşambacıları sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum..kafam kazan gibi yatıp gerikalan saatleri biraz daha kolay geçirmek istiyorum

BURCU GELEGEN 14-06-2007 09:50 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Lerzan ve Hayali alkışlıyorum çok mutlu oldum alk78 Diğer arkadaşlarımızında paylaşımlarını bekliyorum sevgiyle hoşça kalın

kadirayvaz 14-06-2007 11:55 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Sevgili Lerzan;
Çarşamba hareketini başlattığın günden beri seni takdirle ve saygıyla izliyorum. Lerzan cım sigara olayını fazlaca kafana taktığın için devamlı sigarayı bırakmak-zararları-kaybettikleri-kazandıracakları vs. iyiniyetli yazılar yazıyorsun.farkında olmadan olayı çok büyüterek gündemden hiç düşürmüyorsun.Sigarayı bırakmak ve bıraktırmak istiyorsun ama sigarayı bırakmak ve bıraktırmak isterken hiç gündemden düşürmüyorsun. Olayı fazla önemli hale getirdiğin zaman beyin bunu kabul etmez güzelim. Olayı büyüttüğün zaman beyin bunu kabul etmez.Sigaradan her bahsettiğinde bıraktım-bırakcağıim-içmiyoruz vs. beynine ve beyinlerimize hep sigarayı hatırlatıyorsun.Unutmak istediğin şeyi ısrarla beynine hatırlatırsan beyin bundan vazgeçermi? Olayı basit tut/alım. çok büyük şey değil,önemli bir şey değilmiş gibi davranarak beynimizi başka şeylere yönlendirir ve kandırabiliriz. Senden tavsiyem olayı hiç gündeme getirme.Biliyorsun insan kelimelerle düşünür.Sen her sigara ile ilgili bir şey yazdığında sigarayı hatırlatıyorsun.Sigara ile ilgili yazılar yazmayalım.Olayı sıradan basit bir sigara bırakma olayı olarak beynimize öğretirsek oda gereğini yapacaktır. Sen zaten hareketi başlattın.Bundan sonrası kişilerin kendi inisiyatifinde.Sen sitedekilere bir yol açtın,bir yol gösterdin ama iteleyerek kimseyi bu yola sokamazsın.Sen sitedekilere balık tutmayı öğrettin,ama her zaman balığı sen tutup insanlara yediremezsin.''KARNI ACIKAN,KARNINI DOYURMAK İSTEYEN BUNDAN BÖYLE BALIĞI TUTUP,KENDİ YİYECEK'' Her zaman her yerde bir Lerzan yok. Bir tane Lerzan var.Oda kendi balığını kendi tutup yemek zorunda.Herkes buna göre ayarlasın kendini(Çarşambacıları kastediyorum) Hepinize sevgi saygı ve muvaffakiyetler dilerim.

kadirayvaz 14-06-2007 01:35 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Eğer kendinden ve yazdıklarından bu kadar eminsen diyecek bir şey yok.''Hayırlı ve mübarek olsun'' Senin ufacık dahi mutlu olman beni ve eminim sitedeki herkesi memnun eder.

artemisiax 14-06-2007 08:29 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
lerzandan alıntı:sevgili hatice, dedigini ciddiye aliyor, sevincle kabul ediyorum:) [/quote] sana güveniyorum.sen bırakırsan söz bende bırakıcam.[/quote] demissin tamam anlastik.guvenmeye devam, cunku artis cizgisinde. 72 saat sonra yani 3 gun sonra daha saglamlasacakmis bu duygu ve epey de rahatlatacak ama bitti tamam kestik attik DIYE BIR SEY YOK her konudaki riskler kadar acigimizi gozleyecegine eminim ama tabi karsisinda artik daha kuvvetlenmis sagligi icin kararlarinda daha israrci bizi bulacak acimasiz katil zift karsisinda.
sacakli hatice derim valla birakmaya baslama da bak:) hIr cikartmadan gel basla daha iki gun bile olmadi biz baslayali.. sadece bir KARAR.hepsi hersey bunda gizli ve bu kadar inan. yemin ediorum inan. ama o karari iste. istemen icin bi iki video yollamam yeterdi belki ama inan istemiorum oyle etkilemeyi boydan boya gogse atilmis bicak izleri vs..carpilmis suratlar donuk yuzler ve daha ne videolar var yutubde yazinca anti smoking diye
biz keyifle verecegiz korkuyla degil, icmemeyi seve seve telkinle muzikle


lerzanım kolay gelsin nası gidiyo?
sen şu bir ayı doldur bende o zaman bırakacam söz.daha erken olmaz valla... dl67
istersen saçaklı de yada başka bişi,farketmez güzelim.ben egomu öldürdüm o yüzden böle şeylerden etkilenmiyom...hele sevdiğim bi şahsiyet söylüyosa(sen) hiç etkilenmem... neseli56
youtubedaki sigarayla ilgili ne kadar video varsa izledim hatta onlada yetinmedim google taradım.ama pek etkilenmedim.nası bi yaratığım ben ya!neyse neyse... 44
gönderdiğin videoları izledim şeker.anladığım kadarıyla sende benim gibi cazdan hoşlananlardansın...sevindim... 8977
gözüm üstünde bak sakın başlıyım deme...hatta sigaraya elini bile sürme..
hpm2 görüşmek dileğiyle...sevgiyle kal....


artemisiax 14-06-2007 08:43 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
tüm çarçambacılara sesleniyorum. siirokul
hepiniz süpersiniz,muhteşemsiniz öle güzel bişey yapıyosunuzki ,sakın pes etmeyin.ben hepinizden çok ama çok ümitliyim.inşallah hiç biriniz bir daha başlamıycaksınız.dualarım hep sizinle. super
zaten sizleri örnek alıyom,sakın başlıyım demeyin.moralim motivasyonum size bağlı... sung66
hepinizi kucaklıyom blissy
alkışlıyom 25889

hayalayaz 14-06-2007 10:26 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
çarşambacılar çok yazamıyorum..emanet pc...bugünde içmedim..

25emel 15-06-2007 12:22 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
slm stop çok sevindim 44 stop tabi çekecek canın o meneti stop super sen takmıyorsun güzeel stop super sana da iyi geceler stop smil56 hımmm çok öpüyorum ek olarak stop sevincli

murat 15-06-2007 12:33 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
ne güzel stop.keşke kışa girerkenki bir çarşamba olsaydı stop.daha rahat olurdu stop.bize smileyslerde bir stop lambası lazım Atakan abistop.Allahııım keşke bir çok şeyi hatta herşeyi böyle takmayabilsek amin'stop.Siz iki paket kardayken bir çok kişi 40-50(uuuuuf ne kadar çok) cigarette zararda bu size keyif veriyor olmalı stops.

BURCU GELEGEN 15-06-2007 12:54 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Başaracaksınız biliyorum yazmasamda bilin yüreğim sizinle

25emel 17-06-2007 12:51 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
[youtube=425,350]bdCjaiXmUb0[/youtube] The Beatles - Yesterday pek severim bu şarkıyı 44 size hediyemmm

gokmen goker 22-06-2007 08:00 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
HEYYYYYYYYY BEnnn Gellldiiiimmmyaaaaaaaaaaaa... :(((

BURCU GELEGEN 22-06-2007 10:57 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Hoşgeldin tekrar ya birileriniz yazın artık çarşambacılar

hayalayaz 23-06-2007 02:23 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
ben geldim stop bana çavdar ekmeği bahane oldu stop.vazgeçmedim stop vuslat başka çarşambaya stop diğer arkadaşları kutlarım stop.

BURCU GELEGEN 23-06-2007 09:37 AM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Olsun Haylim yeter ki sen iste herşeyin zamanı var

hayalayaz 23-06-2007 10:50 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
sigarayı bırakma telkinlerini dinliyorum, bu arada annem düşüp kolunu kırdı, çok ağrıları var ,almanyayada dönemedi, düğün, dümbelek,dünürler kabus gibydi..hepsi geçti geçecek ama benim pc geri geldi çok sevinçliyim,siteye mutlaka giricem ve eskisi gibi yazamasamda okuycam sizleri çok seviyorum.

BURCU GELEGEN 24-06-2007 02:31 PM

Ynt: Sigarayi birakmayi istemekten vazgecmeyin - Don't give up giving up
 
Hayal çok geçmiş olsun bilgisiyarın olmasına sevindim özlettin kendini


WEZ Format +3. Şuan Saat: 03:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1